گالری تصاویر پروژه

در حال حاضر با توجه به کشت محصولات کشاورزی بصورت سنتی، مقادیر متنابهی آب و خاک صرف تولید این محصولات شده که این روند به بحران کم آبی موجود می‏افزاید.